ศิลปวัฒนธรรม

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ชมศิลป์สหรัฐอเมริกา
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 (ซ้าย) ดร.กมล ทัศนาญชลี, Billie M. Weisman,
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช และคุณนวลศรี ทัศนาญชลี


FREDERICK

 R. WEISMAN
 ART
MUSEUMLOS ANGELES

CALIFORNIA
UNITED
STATES 

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
แห่งหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับการต้อนรับจาก  Billie M. Weisman เจ้าของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในนครลอสแอนเจลิส Frederick R. Weisman Art Museum โดยมี ดร.กมล ทัศนาญชลี  ศิลปินแห่งชาติ และ คุณนวลศรี ทัศนาญชลี  เป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์ ก่อนเดินทางต่อไปยังมลรัฐอะแลสกากลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒และในโอกาสนี้คุณหญิงได้เยี่ยมชม ห้องสร้างสรรค์งานศิลปกรรมและบ้าน ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ
ณ เมือง Chatsworth  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.

ศูนย์ศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา 
ต้อนรับคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ดร. กมล  ทัศนาญชลี ผู้อำนวยการสภาศิลปกรรมไทยและศูนย์ศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา เตรียมการต้อนรับคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช  ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปกรรมไทย    ซึ่งจะเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ดร.กมล  ทัศนาญชลี จะเป็นผู้นำชม พิพิธภัณฑ์และสถานศิลปวัฒนธรรม ณ ลอสแอนเจลิส เป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐กรกฎาคม ๒๕๕๒ ก่อนที่คุณหญิงจะเดินทางต่อไปยังมลรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา.

เกี่ยวกับ
คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช

และศิลปกรรมไทย

เสพศิลป์แบบคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช  
จาก กรุงเทพธุรกิจ
ผู้หญิงแนวหน้า
จาก แนวหน้า  วันที่ ๒๙/๑๒/๒๕๕๑

“คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช” “พอเพียง” ไม่ใช่ “เรื่องยาก

ข่าวคุณหญิงชดช้อย ในสหรัฐอเมริกา
ข่าวสดUSA  >     สยามมีเดีย >     เสรีชัย >
ไทยแอลเอ  >     Thaitown usa  >

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เผยแพร่และดูงานศิลปวัฒนธรรม  สหรัฐอเมริกา
๓-๕ เมษายน ๒๕๕๒

 

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ  และผู้อำนวยการศูนย์ศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ได้ต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธีระ สลักเพชรพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสการมาดูงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วันขึ้นปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ไทยในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๒.

ข่าวจากหนังสือพิมพ์  ข่าวสดUSA  1   2
 ข่าวจากหนังสือพิมพ์  The Asian Pacific News   1   2
ประกาศเกียรติคุณแก่กงสุลใหญ่ จักร บุญหลงแห่งนครลอสแอนเจลิส
๑๖ เมษายน ๒๕๕๒
 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนและประสานงานจากศิลปินแห่งชาติ ดร. กมล ทัศนาญชลี แห่งสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ท่านกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส จักร บุญหลง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ในฐานะที่บุคคลผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริม     และร่วมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยไปสู่นานาชาติอย่างยอดเยี่ยม ทั้งนี้ท่านกงสุลใหญ่จักร บุญหลงได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและร่วมเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมไทยร่วม สมัยและยุวศิลปินไทย ในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ ของกระทรวง วัฒนธรรมในรุ่นต่างๆ ที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและดีเยี่ยม   รวมทั้งได้อัญเชิญภาพเขืยนฝีพระหัตถ์ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จำนวน ๑๒ ชิ้นซึ่งเป็นผลงานที่หาชมได้ยากมาจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้สาธาณชน ได้ชมพร้อมทั้งผลงานของยุวศิลปินไทยอีกจำนวนหนึ่ง  เมื่อ ช่วงเทศกาล ขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ที่ผ่านมาและนิทรรศการดังกล่าว ยังคงดำเนินการจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารสถานกงสุลไทย เลขที่ ๖๑๑ ถนนนอร์ทลาชมอนท์ (N. Larchmont) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ได้มีขึ้น ณ สำนักงานสถานกงสุลไทย แห่งนครลอสเเอนเจลิส โดยมีศิลปินแห่งชาติ ดร.กมล ทัศนาญชลี แห่งสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา อาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ ผู้จัดการหอศิลป์ไตยวน ตัวแทนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายสุริยา นามวงษ์ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เทศนา แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย หงส์แพง แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คเณศ ศีลสัตย์ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
อนึ่ง คณะนักวิชาการศิลปะไทยร่วมสมัยจากสี่ภูมิภาคนี้ ได้รับเชิญจากสภาศิลปกรรมไทย
 สหรัฐอเมริกา  เพื่อศึกษาและดูงานศิลปกรรมร่วมสมัยในสหรัฐอเมริกา  โดยจะดูงานแสดงศิลปะและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยต่าง ๆ ในนครลอสแอนเจลิส และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับกลับไปเผยแพร่ และพัฒนาความรู้ในแวดวงศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป.

ข่าวจากหนังสือพิมพ์  เสรีชัย  1   2  
ข่าวจากหนังสือพิมพฺ์  The Asian Pacific News > 

ขอต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยไทยสู่สหรัฐอเมริกา
๑๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
ดร.กมล ทัศนาญชลี ประธานสภาศิลปกรรมไทยและผู้อำนวยการศูนย์ศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกาได้เตรียมการต้อนรับคณาจารย์จำนวน ๕ คนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย เพื่อศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา  ในระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒.
เปิดโลกการเรียนรู้ในแดนไกล
กับศิลปินแห่งชาติ
สองซีกโลก

เรื่องโดย เยาวนิศ เต็งไตรรัตน์
วารสารวัฒนธรรมไทย  สิงหาคม ๒๕๕๒
 
  อ่านรายละเอียด   1   2   3ศ.(พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์
ธันวาคม ๒๕๕๓
  อดีตอาจารย์ใหญ่ เพาะช่าง
 
 
 
 
ด้วยอาลัยอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข
ราชบัณฑิต และศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๓๔

ศิลปินสุภาพบุรุษที่ยิ่งใหญ่, สุภาพเรียบร้อย, ทำงานศิลปะตลอดเวลา และเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมให้แก่ศิลปินได้ก้าวตาม อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๓๔


อาจารย์ สวัสดิ์ นอกจากจะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนเพาะช่างเช่นเดียวกับข้าพเจ้าแล้ว ยังเป็นศิษย์ครูเดียวกันกับข้าพเจ้าอีกด้วย คือ เราทั้งสองเป็นศิษย์ของ ท่านอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติปี ๒๕๓๑ และท่านยังเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับภริยาของท่านอาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ และมีเพื่อนร่วมรุ่น เช่น อาจารย์พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ภาพถ่าย ปี ๒๕๓๑ และ อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ ซึ่งเคยเป็นครูประจำชั้นของข้าพเจ้าสมัยอยู่โรงเรียนเพาะช่างเช่นกัน  อัน เนื่องจากการเป็นศิษย์เก่าเพาะช่าง อาจารย์เดียวกัน ข้าพเจ้าถือว่าอาจารย์สวัสดิ์เป็นอาจารย์ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ในดวงใจมาตลอด เวลา และยิ่งมาทราบจากเพื่อนศิลปินชาวฮ่องกง-อเมริกัน ชื่อ “Diana Wong” (เพื่อน ศิลปินต่างชาติของข้าพเจ้าที่สหรัฐอเมริกา) ว่า อาจารย์สวัสดิ์ก็เป็นเพื่อนของเธอสมัยไปเรียนที่ประเทศอิตาลีด้วยกัน ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกผูกพันกันอย่างแนบแน่มากขึ้นไปอีก

หลัง จากที่ท่านสำเร็จการศึกษาและกลับจากประเทศอิตาลีแล้ว ท่านอาจารย์สวัสดิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาพเขียนสีน้ำ ในฐานะศิลปินไทย พร้อมๆ กับที่พี่ถวัลย์ ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๔๔) ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาพเขียนสีน้ำมัน ในขณะที่เป็นนักศึกษาศิลปะ อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งสองท่านได้รับทุนรางวัลไปประเทศฮ่องกง ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ ศิลปินใหญ่ผู้มีชื่อเสียงของเกาะฮ่องกง ชื่อ “Diana Wong” กำลังจัดแสดงเดี่ยวผลงานของเธออยู่เช่นกัน เรื่องราวต่างๆ ที่ทั้งสามท่านได้พบปะกัน จึงเป็นเรื่องราวที่ได้ถูกถ่ายทอดจากปากพี่ถวัลย์ และท่านอาจารย์สวัสดิ์ ถึงข้าพเจ้าและ ตัวของ Diana Wong เอง เมื่อครั้งที่ Diana Wong ได้ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และได้รู้จักเป็นเพื่อนกับข้าพเจ้าที่สถาบันศิลปะ Otis Art Institute เมื่อปี ๑๙๗๐ Diana ยัง ได้บอกข้าพเจ้าว่าเมื่อครั้งที่เจอพี่ถวัลย์ที่ฮ่องกงนั้น เธอคิดว่าพี่ถวัลย์เป็นเด็กนักเรียนติดตามอาจารย์สวัสดิ์ จนกระทั่งได้มาทราบภายหลังว่า แท้จริงแล้วเด็กนักเรียนติดตามที่เธอคิดนั้น คือ ศิลปินใหญ่ ระดับนานาชาตินั่นเอง ทำให้พวกเราพากันหัวเราะจนตัวงอ เมื่อได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้

เมื่อ ศิลปินทั้งสองท่านได้เดินทางกลับจากฮ่องกง ก็ได้มีการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะขึ้น ณ สถานที่จัดแสดงที่ยิ่งใหญ่ และโอ่โถงอย่างยิ่งในยุคสมัยนั้น คือ ที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

ข้าพเจ้า มีโอกาสได้เชิญท่านอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข เดินทางไปสหรัฐอเมริกา และร่วมจัดนิทรรศการด้วยกันหลายครั้ง ในการเดินทางครั้งแรกเป็นการเดินทางร่วมกันกับอาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร และอาจารย์โชคชัย ตักโพธิ ครั้งนั้นพวกเราได้จัดแสดงผลงานศิลปะกันขึ้นที่ “Pacific Asia Museum” ออกเดินทางไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาจากลอสแองเจลลิสไปถึงนิวยอร์ค และจัดบรรยายเผยแพร่ศิลปะสู่ชาวต่างชาติด้วย ในครั้งหลังๆ ต่อมาข้าพเจ้าได้เชิญท่านอาจารย์สวัสดิ์มาจัดกิจกรรมที่สหรัฐอเมริกาอีก และได้ถือโอกาสพาท่านไปถึงประเทศแคนนาดา เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของท่านอาจารย์สวัสดิ์ที่กงสุลไทยเมือง Vancoulver ประเทศแคนนาดา โดยมี ท่านกงสุลใหญ่ชำนิ ฤทธิ์ประสาท เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ รวมทั้งมีการบรรยายเผยแพร่ โดยมี อาจารย์สมพร รอดบุญ เป็นฝ่ายวิชาการ หลังจากนั้นยังได้เดินทางไปจัดนิทรรศการเผยแพร่ที่ห้องนิทรรศการศิลปะ ที่มหาวิทยาลัย UC. Berkeley ในมลรัฐ California โดยได้รับการสนับสนุนจาก Professor Dr.Herbert Phillips

ท่าน อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ได้ทำหน้าที่ศิลปินไทยสู่นานาชาติที่ยิ่งใหญ่ และทุกๆ ครั้งขณะที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกากับข้าพเจ้า ท่านมักจะสร้างผลงานศิลปะสีน้ำ สีน้ำมัน ไว้เป็นจำนวนมาก และได้นำประสบการณ์ใหม่ๆ กลับไปทำงานศิลปะเพิ่มเติมที่ประเทศไทย นิทรรศการศิลปะที่สหรัฐอเมริกาทุกครั้งของท่านจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง นักสะสมศิลปะชาวต่างชาติ และชาวไทย จำนวนมาก ต่างศรัทธาในผลงานของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ท่านได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากทุกครั้ง และทุกแห่งหนที่ท่านไปจัดแสดงผลงาน เช่นเมื่อครั้งที่ Diana Wong ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานให้ท่านที่Merging One Gallery เมือง Santa Monica ท่านก็ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในงานนิทรรศการเต็มไปด้วยเพื่อนฝูง และลูกศิษย์ที่เรียนจากวิทยาลัยช่างศิลป์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงเรียนเพาะช่าง หรือแม้กระทั่งบรรดาลูกศิษย์ที่เคยอบรมกับท่านหลังเกษียรราชการ เมื่อครั้งที่ท่านเปิดสอนพิเศษก็มีมากที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาตามมลรัฐ ต่างๆ ตลอดจนบรรดานักสะสมศิลปะต่างชาติ ทุกคนเมื่อทราบข่าวต่างพากันมาร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ

อาจารย์ สวัสดิ์ ตันติสุข เป็นศิลปินผู้มีจิตใจสะอาด ดำรงชีวิตอันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิลปินอื่นๆ เป็นครูที่ดี ไปไหนจึงมักจะพบศิษย์เก่าของท่านตามไปให้การต้อนรับทุกที่ ข้าพเจ้าได้รับฟังเรื่องราวชีวิตของท่านในแง่มุมต่างๆ มากมาย ในขณะที่ต้องเป็นคนขับรถวันละ ๘-๙ ชั่วโมง พาท่านเดินทางไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้เล่าชีวิตตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นเด็กชาวสวนฝั่งธนบุรี ต้องพายเรือไปโรงเรียนตอนเรียนชั้นมัธยม และที่โรงเรียนเพาะช่าง ต่อมาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิษย์ของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี และได้รับทุนไปศึกษาที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี อาจารย์เล่าว่าท่านเคยไปเป็นนักแสดงตัวประกอบในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่กรุงโรม หลายครั้งเมื่อมีเวลาว่าง ทำให้ได้ประสบการณ์และได้เงินค่าตอบแทนด้วย รวมทั้งท่านได้ชนะการประกวดศิลปะหลายครั้งหลายคราที่อิตาลี และในระดับนานาชาติ

ขณะ ที่ข้าพเจ้าพาท่านเดินทางไกลๆ ทั่วอเมริกานั้น มีแต่เรื่องเล่าที่สนุกสนาน สิ่งดีงามที่ได้พบเห็น เมื่อได้พบธรรมชาติอันชวนให้ประทับใจที่ใด พวกเราจะตั้งแค้มป์ในป่าเขาตามอุทยาทแห่งชาติ และท่านก็มักจะลงมือเขียนสีน้ำ แล้วกลับมาขยายด้วยสีน้ำมัน มีบางชิ้นท่านเขียนด้วยเส้นเป็นองค์ประกอบในการเดินทางตั้งแต่ Grand Canyon ไป จนทั่วหลายมลรัฐ ท่านบอกว่าจะเอาไปขยายทำงานชิ้นยาวต่อกัน ความประทับใจในธรรมชาติ และสิ่งที่ได้พบเห็นเหล่านี้ ได้เป็นแรงบันดาลในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากมาย เช่น ความประทับใจในธรรมชาติที่ Yosemite มลรัฐCalifornia และ Monument Valley มลรัฐ Utah ต่อกับ Arizona ที่ท่านอาจารย์สวัสดิ์ได้เขียนสีน้ำมัน และนำกลับไปแสดงที่ประเทศไทย ส่วนอาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ก็ได้เขียนหนังสือ ตามกลิ่นอินเดียนแดง เช่นกัน

จาก การที่ข้าพเจ้าได้อยู่กับท่านเป็นเวลายาวนานหลายครั้ง และร่วมกิจกรรมสำคัญๆ ของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยกันอีกหลายครั้ง ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์อันสนิทสนมแนบแน่นและให้ความเคารพรักท่าน มากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าท่านเป็นปูยชนียบุคคล เป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ เป็นแบบอย่างศิลปินที่ดี และทุกๆ ครั้งที่ข้าพเจ้ามีโอกาสกลับมาประเทศไทย ข้าพเจ้าจะต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนท่านพร้อมๆกับสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง โดยมี อาจารย์เตือนใจ รัตนเวคิน นำดอกไม้ ผลไม้ ไปกราบท่านเสมอ ครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้ากลับประเทศไทยไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่าน แต่ก็ได้ถามข่าวคราวท่านจาก อาจารย์ปริญญา ตันติสุข (บุตรชายของท่าน) และฝากสวัสดีถึงคุณพ่อ ด้วยจิตคารวะเคารพนับถือท่านอยู่เสมอ

การ จากไปของท่านอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ถือได้ว่าเป็นการจากไปแต่เพียงร่างกายเท่านั้น ส่วนดวงวิญญาณและคุณงามความดีของท่าน ที่ได้สร้างไว้ให้กับประเทศไทย และโลกศิลปะ จะยังคงอยู่ตลอดไปในผลงานทุกๆ ชิ้นของท่าน   

 

กมล ทัศนาญชลี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๔๐

ขอไว้อาลัยแด่ อาจารย์ประดิษฐ์ แพรศรี
เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ประดิษฐ์ แพรศรี
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
ณ วัดหว่านบุญ จังหวัดปทุมธานี
 

(ซ้าย) ดร.กมล ทัศนาญชลี (ขวา) อ.ประดิษฐ์ แพรศรี

อาจารย์ประดิษฐ์ แพรศรี อาจารย์ผู้สอนและดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗   ถึงแก่กรรมด้วยโรคไต  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ    และพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่  อาจารย์ประดิษฐ์  แพรศรี 
โดยในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ทางคณะเจ้าภาพพิธี ได้รับพวงหรีดฝากไว้อาลัยจากดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติและคุณนวลศรี ทัศนาญชลี
ซึ่งประสงค์จะจัดส่งค่ารักษาพยาบาลให้อาจารย์ประดิษฐ์ แต่อาจารย์ได้เสียชีวิตกระทันหัน จึงเปลี่ยนค่ารักษาพยาบาลเป็นพวงหรีดแทนในวันที่เสียชีวิตทันที   ต่อมาได้มีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ วัดหว่านบุญ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ประดิษฐ์ แพรศรี  เป็นผู้อุทิศตนในราชการสอน และการบริหารงานสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผาและร่วมมือกับสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ในการจัดงานปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาทั้งราชการในประเทศ   และการสาธิตเครื่องปั้นดินเผาในกิจการความร่วมมือ ทางการศึกษาศิลปะกับต่างประเทศเป็นอย่างดียิ่ง. 


คลิก ชมภาพพิธีพระราชทานเพลิงศพและศิลปะการแสดงไว้อาลัย