ศิลปวัฒนธรรม ๒๕๔๔

ข่าวและเหตุการณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
การดูงานด้านการบริหารพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ
และการจัดการเรียนการสอนศิลปะในสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔
โดย รศ.วุฒิ  วัฒนสิน แผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา
  ซึ่งมีศิลปินแห่งชาติดร.กมล ทัศนาญชลี เป็นประธานสภาฯ บริหารร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านได้จัดโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ในแวดวงศิลปะของเมืองไทย   ในทุกสาขาและ
ทุกสถาบัน
ให้ได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน     การบริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านศิลปะกับ ศิลปิน  นักวิชาการ ที่พำนักในสหรัฐ อเมริกา  กิจกรรมสร้างสรรค์นี้   ได้ทำติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒   จนถึง
ปัจจุบัน
คลิก

Comments