หอศิลป์


ศิลปิน: ดร.กมล  ทัศนาญชลี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
และ ศิลปินระดับโลก


สื่อผสม

 
จิตรกรรม
  1   2   3

  ประติมากรรม  1   2

ศิลปะภาพพิมพ์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แก่
ดร.กมล ทัศนาญชลี
...คลิก

กมล ทัศนาญชลี ศิลปินระดับโลก
คลิก

 
ประวัติ ดร.กมล  ทัศนาญชลี

 www.artnet.com

www.rama9art.org

www.TheSevenArtGallery.com


 เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ
นิตยสารกุลสตรี
มิถุนายน ๒๕๕๒
                                     
คลิก   1    2    3    4      


 การสาธิตศิลปกรรม
ศิลปิน ดร.กมล ทัศนาญชลี
สาธิตสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
สู่ นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจ
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เมื่อ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙


 


 Kamol's Studio and Patio